fbpx
Skip to main content

DIERENDAG: 45 MOOIE QUOTES OVER DIEREN

Aandacht voor alle dieren op aarde

Zeg je 4 oktober, dan zegt iedereen gelijk Dierendag. Vanaf het jaar 1929 is er een speciale dag voor onze dieren. 4 Oktober is de dag om je huisdier extra in de watten te leggen, maar ook de dag om stil te staan bij alle dieren op onze aardbol en te zorgen dat onze wereld een betere plaats wordt voor alle dieren!
 
Ter ere van dierendag hebben wij voor jou de 45 mooiste quotes. Grappige quotes over dieren, maar ook uitspraken om wat langer bij stil te staan. Wat is jouw favoriete quote? 

45 Quotes over Dieren

Een kat in huis maakt thuiskomen tot thuis zijn.
One small cat changes coming home to an empty house to coming home.
Pam Brown
 
Dieren zijn mijn vrienden ... en mijn vrienden eet ik niet op.
Animals are my friends … and I don’t eat my friends.
George Bernard Shaw
 
Zolang men niet van een dier heeft gehouden, blijft een deel van de ziel onontwaakt.
Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened.
Anatole France
 
De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld.
The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.
Mahatma Gandhi
 
De ogen van een dier kunnen een grootse taal spreken.
An animal’s eyes have the power to speak a great language.
Martin Buber
 
In oude tijden werden katten vereerd als goden; dat zijn ze niet vergeten.
In ancient times cats were worshipped as gods; they have not forgotten this. 
Terry Pratchett
 
Katten regeren de wereld.
Cats rule the world.
Jim Davis
 
Misschien is een van de redenen waarom we gefascineerd zijn door katten, dat zo'n klein dier zoveel onafhankelijkheid, waardigheid en vrijheid van geest kan bevatten. In tegenstelling tot de hond is de persoonlijkheid van de kat nooit gebaseerd op die van een mens. Hij eist acceptatie op zijn eigen voorwaarden.
Perhaps one reason we are fascinated by cats is because such a small animal can contain so much independence, dignity, and freedom of spirit. Unlike the dog, the cat's personality is never bet on a human's. He demands acceptance on his own terms. 
Lloyd Alexander
 
Ik heb veel filosofen en veel katten bestudeerd. De wijsheid van katten is oneindig superieur.
I have studied many philosophers and many cats. The wisdom of cats is infinitely superior.
Hippolyte Taine
 
Het ideaal van kalmte is dat van een zittende kat.
The ideal of calm exists in a sitting cat.
Jules Renard
 
Honden zijn onze link naar het paradijs. Ze kennen geen kwaad of jaloezie of ontevredenheid. Op een glorieuze middag met een hond op een heuvel zitten is terug zijn in Eden, waar niets doen niet saai was - het was vrede.
Dogs are our link to paradise. They don't know evil or jealousy or discontent. To sit with a dog on a hillside on a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not boring - it was peace.
Milan Kundera
 
Met geld kun je een mooie hond kopen, maar alleen liefde kan hem laten kwispelen.
Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail.
Kinky Friedman
 
Ik vind honden de meest verbazingwekkende wezens; ze geven onvoorwaardelijke liefde. Voor mij zijn ze het rolmodel voor het leven.
I think dogs are the most amazing creatures; they give unconditional love. For me, they are the role model for being alive.
Gilda Radner
 
Als er honden en muziek zijn, hebben mensen het gezellig. 
When there are dogs and music, people have a good time. 
Emmylou Harris
 
De enige gewichten die ik til zijn mijn honden.
The only weights I lift are my dogs.
Olivia Newton-John
 
Ik ben dol op varkens. Honden kijken tegen ons op. Katten kijken op ons neer. Varkens behandelen ons als gelijken.
I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Winston Churchill
 
We hebben niet twee harten, één voor dieren en één voor mensen. We hebben een hart of we hebben er geen.
On n'a pas deux coeurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un coeur ou on n'en a pas.
Alphonse de Lamartine
 
Ik noem mijn paarden 'goddelijke spiegels' - ze reflecteren de emoties die je erin stopt. Als je liefde, respect, vriendelijkheid en nieuwsgierigheid uitstraalt, zal het paard dat teruggeven.
I call my horses ‘divine mirrors’—they reflect back the emotions you put in. If you put in love and respect and kindness and curiosity, the horse will return that.
Allan Hamilton
 
De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het meest gelukkig.
Erasmus
 
Ge ziet toch dat alleen de dieren het gelukkigst zijn die niet door de mens is gedresseerd maar die slechts bij de natuur ter schole gingen?
Erasmus
 
Alleen dieren en kinderen zijn mooi, omdat ze niet wéten dat ze mooi zijn.
Harry Mulisch
 
Dieren doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje. Misschien moeten we eens wat meer laten en minder doen.
Midas Dekkers
 
Een hond weet beter wat er in de kop van zijn baas omgaat dan die baas het van zijn hond z`n kop weet.
Midas Dekkers
 
Wij moeten leren van de dieren, hoezeer ze lust scheppen in het bestaan. Kijk naar een snuffelende hond.
Luc Delafortrie
 
Wees goed voor de dieren, maar denk af en toe eens aan de mensen.
Clem Schouwenaars
 
Alle dieren, behalve de mens, weten dat de voornaamste bezigheid van het leven erin bestaat ervan te genieten.
All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.
Samuel Butler
 
Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.
Mitleid mit Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, dass man zuversichtlich behaupten darf: wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter Mensch sein.
A. Schopenhauer
 
Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, ze geven geen kritiek.
Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticisms.
George Eliot
 
Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen.
All animals are created equal, but some are more equal than others.
George Orwell
 
De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen.
Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.
Berthold Auerbach
 
Dieren hebben nog een zuiverheid die de mens definitief heeft verloren.
Les animaux, eux, ont une pureté que l’homme a définitivement perdue.
Brigitte Bardot
 
Als hoeders van de planeet, is het onze verantwoordelijkheid om met alle diersoorten om te gaan met vriendelijkheid, liefde en mededogen. Dat deze dieren lijden door menselijke wreedheid is onbegrijpelijk. Help alstublieft deze waanzin te stoppen.
As custodians of the planet, it is our responsibility to deal with all species with kindness, love and compassion. That these animals suffer through human cruelty is beyond understanding. Please help to stop this madness.
Richard Gere
 
Het doden van dieren voor sport, plezier, avontuur, huiden en pelzen is een fenomeen dat tegelijk weerzinwekkend en schrijnend is. Er is geen rechtvaardiging voor dergelijke wreedheden.
Killing animals for sport, for pleasure, for adventure, and for hides and furs is a phenomenon which is at once disgusting and distressing. There is no justification in indulging in such acts of brutality.
Dalai Lama
 
Dieren zijn betrouwbaar, velen vol liefde, trouw in hun genegenheid, voorspelbaar in hun handelen, dankbaar en trouw. Moeilijke normen voor mensen om aan te voldoen.
Animals are reliable, many full of love, true in their affections, predictable in their actions, grateful and loyal. Difficult standards for people to live up to.
Alfred A. Montapert
 
Geweldloosheid leidt tot de hoogste ethiek, wat het doel is van alle evolutie. Totdat we alle andere levende wezens geen kwaad meer doen, blijven we wilden.
Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages.
Thomas Edison
 
Huisdieren zorgen ervoor dat we betere mensen worden. Ze herinneren ons eraan dat we een verplichting en verantwoordelijkheid hebben om al het leven te behouden en te verzorgen.
Pets are humanizing. They remind us we have an obligation and responsibility to preserve and nurture and care for all life.
James Cromwell
 
De tijd zal komen dat mensen zoals ik naar de moord op dieren zullen kijken zoals ze nu naar de moord op mensen kijken.
The time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men.
Leonardo Da Vinci
 
Als een mens streeft naar een rechtvaardig leven, is zijn eerste daad het stoppen van het verwonden van dieren.
If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals.
Albert Einstein
 
Naast liefde en sympathie vertonen dieren andere kwaliteiten die verband houden met de sociale instincten die bij ons moraal zouden worden genoemd.
Besides love and sympathy, animals exhibit other qualities connected with the social instincts which in us would be called moral.
Charles Darwin
 
Pas als een mens mededogen heeft met alle levende wezens is hij een nobel mens.
When a man has pity on all living creatures then only is he noble.
Boeddha
 
Dierendag
Laat de vlinder in je los
Loesje
 
Laten we niet vergeten dat dieren niet louter middelen zijn voor menselijke consumptie. Het zijn prachtige wezens op zich, die samen met ons zijn geëvolueerd als mede-erfgenamen van alle schoonheid en overvloed van het leven op deze planeet.
Let us remember that animals are not mere resources for human consumption. They are splendid beings in their own right, who have evolved alongside us as co-inheritors of all the beauty and abundance of life on this planet.
Marc Bekoff
 
De andere mammoeten waren even beschermend voor de stervende als voor de pasgeborene, en zij verzamelden zich om de gevallene te doen opstaan. Toen alles voorbij was, begroeven ze de dode voorouder onder aarde, gras, bladeren of sneeuw. Mammoeten begroeven zelfs andere dode dieren, waaronder mensen.
The other mammoths were as protective of the dying as they were of newborns, and they gathered around tying to make the fallen one get up. When all was over, they buried the dead ancestor under piles of dirt, grass, leaves, or snow. Mammoths were even known to bury other dead animals, including humans.
Jean M. Auel
 
Dieren worden geboren zoals ze zijn, accepteren dat, en dat is dat. Ze leven met meer vrede dan mensen.
Animals are born who they are, accept it, and that is that. They live with greater peace than people do." Gregory Maguire
Dieren zijn de brug tussen ons en de schoonheid van alles wat natuurlijk is. Zij tonen ons wat er ontbreekt in ons leven, en hoe we meer volledig en onvoorwaardelijk van onszelf kunnen houden. Ze verbinden ons terug met wie we zijn, en met het doel waarom we hier zijn.
Animals are the bridge between us and the beauty of all that is natural. They show us what's missing in our lives, and how to love ourselves more completely and unconditionally. They connect us back to who we are, and to the purpose of why we're here.
Trisha McCagh

Vriendenboeken: je huisdier aan het woord!

Wist je dat in vriendenboeken regelmatig een vriendenpagina wordt gewijd aan een hond of kat? En waarom ook niet? Huisdieren horen bij het gezin en hoe leuk is dan om je dierbare huisdier  zogenaamd 'aan het woord' te laten in het vriendenboek dat je maakt voor je partner, vader of  kind?
 
huisdieren in vriendenboek
 
 

quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media