fbpx
Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Vriendenboeken.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56204566.
 
Vriendenboeken.nl aanvaardt alleen opdrachten van opdrachtgever (klant) indien deze akkoord is met de Algemene Voorwaarden.
 
Indien zich tussen klant en Vriendenboeken.nl een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.
 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden. 

2. Overeenkomst

 
Tot het moment van de betaling kan de klant de opdracht zonder kosten annuleren. De overeenkomst tussen klant en Vriendenboeken.nl start op het moment dat de klant het overeengekomen bedrag elektronisch heeft betaald aan Vriendenboeken.nl en Vriendenboeken.nl deze betaling heeft ontvangen op haar rekening. Tot ontvangst van de betaling zijn de bestelde vriendenboeken eigendom van Vriendenboeken.nl. De klant ontvangt per mail een bevestiging van zijn/haar betaling op het e-mailadres dat zij/hij heeft doorgegeven.
 
Na het geven van de opdracht wordt het bestand van de klant 6 tot 8 weken bewaard op de server van Vriendenboeken.nl. Dit geeft de klant de mogelijkheid nogmaals één of meerdere exemplaren van hetzelfde vriendenboek te bestellen. Indien de klant behoefte heeft aan een langere bewaartermijn, dient de klant tijdig  contact op te nemen met Vriendenboeken.nl. Nadat het vriendenboek is geleverd wordt de klant hierover persoonlijk geïnformeerd.

3. Auteursrecht

Klant
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Vriendenboeken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bestand. Vriendenboeken.nl gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de klant aansprakelijk. Daarnaast dient de klant zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.
 
Vriendenboeken.nl mag de foto's en teksten van de klant uitsluitend gebruiken voor het bestelde vriendenboek van de klant tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen in overleg met de klant. 
Vriendenboeken.nl
De rechten van de opmaak van de jaaroverzichten (1950 - 2010) en themaboeken liggen bij Vriendenboeken.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag hiervan geen gebruik worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.
 
Vriendenboeken.nl heeft zich ingespannen om naar beste vermogen, indien en waar nodig, toestemming te vragen aan de rechthebber van de afbeeldingen gebruikt in de jaaroverzichten. Indien u van mening bent desondanks recht te kunnen laten gelden op een afbeelding dan kunt u zich richten tot Vriendenboeken.nl. 

4. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Vriendenboeken.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De kwaliteit van de vervaardigde afdrukken is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden zelf.
 
Vriendenboeken.nl is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van opdracht richting klant indien er sprake is van overmacht, een situatie waarop Vriendenboeken.nl geen invloed kan uitoefenen.
 
Vriendenboeken.nl heeft een rechtsbijstand- en aansprakelijksheidsverzekering. 

5. Levertijd 

De levering vindt binnen 5 - 7 werkdagen na ontvangst van de betaling plaats. Vertragingen in de opgegeven levertijden kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding. 

6. Garantie 

Een klacht dient de klant uiterlijk binnen vijf werkdagen, na ontvangst van zijn/haar vriendenboek, te melden bij Vriendenboeken.nl. Na deze periode is Vriendenboeken.nl niet meer aansprakelijk voor klachten. Is de klacht gegrond dan kan alleen aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Indien de klant zelf verantwoordelijk is voor (spel)fouten in tekst of beelden dan is Vriendenboeken.nl niet aansprakelijk.

7. Prijzen

De te betalen prijs en eventuele overige kosten worden duidelijk vermeld op de website van Vriendenboeken.nl en in de orderbevestiging. Vriendenboeken.nl hanteert diverse digitale betalingsmogelijkheden. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
De prijzen vermeld op de website en in de reclame-uitingen van Vriendenboeken.nl kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

8. Persoonsgegevens klant 

Persoonsgegevens van de klant worden, alleen na vooraf verkregen toestemming, gebruikt om de klant te informeren over interessante aanbiedingen en ontwikkelingen.
 
Persoonsgegevens van klanten worden alleen intern gebruikt en zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derde partijen tenzij hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming is verkregen van de klant. 

 

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media